Textruta: A N T I K V A R I E N.COM
Textruta: Varsamhet enligt Plan– och bygglagen
Historiskt sett så har marknaden tillsammans med styrande politiker haft stort inflytande över stadsbildens utveckling. Allmänhetens tvekan till stora förändringar har inte alltid beaktats. Väl fungerande stadsmiljöer har rivits och ersatts med nya byggnader och nya idéer. Numera är de flesta överens om att varsamhet krävs vid ändring av städer och dess byggnader. Plan– och bygglagen innehåller delar som har för avsikt att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. I olika kommuner klassificeras byggnader enligt olika system. I exempelvis Stockholms Stad så har Stadsmuseet inventerat och klassificerat byggnader uppförda innan 1990. Kortfattat innebär klassificeringen:
Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 
Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.  
Läs mer om klassificering i Stockholms Stad på Stadsmuseets hemsida:
www.stadsmuseet.stockholm.se
Kontakta er kommun för ta reda på vilket kulturhistoriskt värde er byggnad har. Lagstiftningen innebär att varsamhet ska beaktas vid underhåll, ombyggnation och renovering. Kontakta gärna en byggnadsantikvarie i ett tidigt skede för att få en bra vägledning om hur underhåll ska genomföras, planering av renovering eller ombyggnation mm.

Stockholms slott (klassificering: BLÅ)- underhåll och renovering

Foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

En byggnadsantikvarie kan hjälpa er med:

 

· Upprätta vård- och underhållsplaner för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

 

· Antikvarisk utlåtande vid planerad ny– eller ombyggnation i kulturminnesklassade miljöer

 

· Antikvarisk uppföljning under byggnation med verifiering av antikvarisk kontrollplan

 

 

Antikvarisk uppföljning

För att säkerställa att byggnationen stämmer överens med ambitionen som framgick av det antikvariska utlåtandet så kräver ibland kommunens bygglovshandläggare att en antikvarisk kontrollplan upprättas och verifieras av en byggnadsantikvarie under och efter avslutad entreprenad.

 

 

 

 

Antikvarisk utlåtande

När en bygglovsansökan granskas av kommunens krävs ibland ett antikvariskt utlåtande som handläggaren kan beakta inför beslut. Byggnadsantikvarien granskar byggnadens historia, sammanhang och vilka ändringar som har gjorts över tid. Planerade ändringar värderas och synpunkter om lämplighet framförs till handläggare eller byggherre beroende på vem som beställer det antikvariska arbetet. Eventuellt revideras bygglovsritningar så att utlåtandet kan bli positivt. Om ändringen bedöms som förvanskande enligt PBL så framförs detta till byggherre eller handläggare.

 

 

 

 

 

Vård– och underhållsplaner

En befintlig byggnad behöver vårdas och underhållas för att behålla sitt värde, både ekonomiskt och kulturhistoriskt. Antikvarien inventerar objektet, bedömer vad som har kulturella värden och föreslår hur framtida underhåll ska ske och med vilka intervall.

 

 

 

 

Fastigheten Fruktkorgen 1 (klassificering: BLÅ) - Rådhuset i Stockholm, ombyggnation i modern stil som bedömts som varsam ändring enligt PBL

Foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

Stockholms slott (klassificering: BLÅ) - underhåll och renovering

Foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

Fastigheten Fruktkorgen 1 (klassificering: BLÅ) - Rådhuset i Stockholm

Foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

Fastigheten Klippan 11 (klassificering: BLÅ)- byggnad värd att bevara

Ritning från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Fastigheten Pahl 7 (klassificering: GUL)- nya balkonger har monterats mot gata, varsam ändring enligt PBL

Foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

Läs mer om bygglovsprocessen på Bergstrands Arkitektkontor AB:s hemsida:

 

www.bergstrandsarkitektkontor.se

 

antikvarien.com i samarbete med

Bergstrands Arkitektkontor AB

08 – 5990 2112